Algemene voorwaarden

Bel ons en we helpen u meteen.

Algemeen
Artikel 1
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. de algemene voorwaarden: de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als hier vermeld.
b. de opdrachtgever: degene, die in een overeenkomst van aanneming van werk de levering van goederen en diensten met betrekking tot de verzorging van de uitvaart opdraagt aan de uitvaartverzorger.
c. de uitvaartverzorger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbindt de levering van goederen en diensten met betrekking tot de uitvaart te verzorgen.
d. FUNUS: FUNUS Uitvaartzorg B.V. gevestigd te Almere.
e. de toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger te leveren goederen en/of diensten.
f. voorgeschoten bedragen: bedragen die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.
g. Pro memorie bedragen: voorgeschoten bedragen voor omschreven goederen of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet kunnen worden vermeld.

Artikel 2
Op de tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
Artikel 3
1. De overeenkomstkomt komt tot stand door ondertekening van de gedagtekende, zogeheten ”opdrachtformulier c.q. regelformulier c.q. opnameformulier” door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger. Door ondertekening van deze voorgenoemde formulieren door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger, worden partijen geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen. Deze algemene voorwaarden worden afgedrukt en toegevoegd aan voornoemde formulieren.
2. Het opdrachtformulier is zodanig gespecificeerd, dat minimaal de diverse kostenposten afzonderlijk worden aangegeven, alsmede het karakter van de daarbij behorende bedragen, zoals te hanteren tarieven, voorgeschoten bedragen en pro memorie bedragen.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 kan de opdrachtgever tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart de overeenkomst wijzigen. Indien daarmee een bedrag van € 110,- of meer is gemoeid, wordt de wijziging bij voorkeur binnen 48 uur na opgave van de wijziging bevestigd voor de uitvaartverzorger.

Artikel 4
1. In de in artikel 3 bedoelde overeenkomst worden de kosten van goederen en/of diensten vermeld, overeenkomstig de door de uitvaartverzorger voordien vastgestelde kosten van die goederen en/of diensten.

Artikel 5
Bij aanvaarding van de opdracht worden de bedragen samenhangend met leveringen van toeleveranciers zo nauwkeurig mogelijk aan de opdrachtgever opgegeven. De uitvaartverzorger behoud zich nadrukkelijk het recht voor om voorgeschoten bedragen, waarvan op het moment van aanvaarden van de opdracht de omvang nog niet was te voorzien, aan de opdrachtgever door te berekenen, mits voor het maken van deze kosten opdracht is verstrekt en de hoogte zich bevindt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

Personalia
Artikel 6
1. De vermelde personalia van de overledene in art. 3, lid 1 bedoelde overeenkomst worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van burgerlijke stand.
2. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de uitvaartverzorger, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger onverwijld te verwittigen.

Levering
Artikel 7
1. De levering van goederen en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of crematorium.
2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts in uiterste noodzaak plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier en in overleg met en na verkregen toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 8
1. Aankondigingen van het overlijden alsmede dankbetuigingen worden geleverd overeenkomstig de door c.q. in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde tekst.
2. Advertenties m.b.t. het overlijden worden door de uitvaartverzorger geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste kranten, overeenkomstig de door hem schriftelijk opgeven tekst.
3. De kosten van rectificatie van de het door de uitvaartverzorger geleverde drukwerk en/of de geplaatste advertenties komen, onverminderd zijn regresmogelijkheid op derden, voor rekening van de uitvaartverzorger, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst.
4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties telefonisch door de uitvaartverzorger aan derden is doorgegeven, dan is de uitvaartverzorger voor eventuele fouten in die tekst niet aansprakelijk.

Artikel 9
Wijziging van het aantal overeengekomen te gebruiken voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart voor 16.00 uur aan de uitvaartverzorger kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering door opdrachtgever na dit tijdstip komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Kosten
Artikel 10
De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

Betaling
Artikel 11
De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door de uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 12
Indien de uitvaartverzorger nagelaten heeft de nota voldoende te specificeren heeft de opdrachtgever het recht alsnog een specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie wordt de betalingstermijn opgeschort.

Artikel 13
De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld, hieronder ook te verstaan de rechten en eventuele uitkeringen voortvloeiende uit afgesloten uitvaartpolissen.

Artikel 14
Rente op vorderingen van de uitvaartverzorger kan de opdrachtgever slechts volgens de regels van de artikelen 119 en 120 Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in rekening worden gebracht.

Artikel 15
Aan de opdrachtgever, die na gesommeerd te zijn, zonder opgaaf van redenen weigert te betalen, kunnen, na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn, de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening worden gebracht, doch maximaal tot 25% van de hoofdsom tot € 2.000-. Bedraagt de hoofdsom meer dan wordt over dat meerdere maximaal 20% gerekend.

Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 16
De uitvaartverzorger staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart.

Artikel 17
De uitvaartverzorger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, veroorzaakt door de opdrachtgever zelf.

Artikel 18
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de uitvaartverzorger, tenzij veroorzaakt door schuld van de opdrachtgever. Oponthoud en vertraging kunnen de uitvaartverzorger niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, nog krachtens wet of rechtshandeling.

Geschillen
Artikel 19
1. Geschillen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen door beide partijen worden voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Een geschil wordt door de stichting slechts in behandeling genomen als de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de uitvaartverzorger heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan de uitvaartverzorger is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de stichting aanhangig te worden gemaakt.
2. Wanneer de opdrachtgever een geschil behandeld wil zien door de stichting, is de uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden. De opdrachtgever zal zich binnen een maand na een daartoe door de uitvaartverzorger schriftelijk gedaan verzoek schriftelijk dienen uit te spreken of hij het ontstane geschil wil laten beslechten door de stichting dan wel door de bevoegde rechter. Verneemt de uitvaartverzorger de keuze van de opdrachtgever niet binnen de voorgeschreven termijn, dan is de uitvaartverzorger gerechtigd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
3. De stichting doet de uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de stichting. De beslissingen van de stichting geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Almere, gevestigd te Almere.

Uw laatste wens in vertrouwde handen!
Maak kennis
Op dit moment hulp nodig?

Wij staan 24/7 voor u klaar

Wilt u geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam voor algemene vragen of adviezen? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Als u twijfelt over de verzekeringsvorm dan wel waarde van uw polis, laat ons dit dan voor u uitzoeken. We helpen u hierbij graag en kunnen u na een korte inventarisatie van uw uitvaartwensen al direct een indicatie geven of u voldoende bent verzekerd!

Uw uitvaartwensen vastleggen geefteen gerust gevoel en houvast voor de nabestaande(n).
Graag helpen we u met het invullen hiervan en beantwoorden wij uw vragen, zodat alles duidelijk is voor nu en in de toekomst.

uitvaart

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heeft u een vraag of wilt u advies over het regelen van een uitvaart en/of wilt u een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heeft u vragen over het regelen van een begrafenis en/of wilt u een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heeftvragen over het regelen van een crematie en/of wilteen voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Mijn naam is Petra van Wijngaarden. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Funus Uitvaartzorg. Begonnen als overledene-verzorgster, assistente tijdens uitvaarten en chauffeuse van de statie-auto. In 2019 heb ik de mogelijkheid gekregen om als uitvaartverzorgster door te groeien. Het blijft steeds weer bijzonder om op zo’n kwetsbaar moment, vlak na het overlijden van een geliefde, bij een familie te mogen komen en in alle rust de uitvaart te bespreken. Vaak toch wel heel persoonlijke gesprekken, met soms een lach en vaak een traan. Het is mooi om tijdens deze gesprekken vorm te geven aan een uitvaart en deze te mogen uitvoeren aan de hand van de wensen van de overledene zelf en zijn of haar nabestaanden. In deze momenten wil ik u graag helpen en terzijde staan in alles wat geregeld moet worden, zodat u na de uitvaart terug kunt kijken op een uitvaart die naar alle wensen is uitgevoerd.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Mijn naam is Marjan Honkoop. Ik ben sinds 2015 in dienst bij Uitvaartzorg De Groot en werk ook indien nodig in onze andere vestigingen in Zaltbommel en Geldermalsen. Mijn drijfveer om dit werk te doen is dat ik het belangrijk vind dat mensen, die een naaste verliezen, zich in de tijd die volgt kunnen richten op het afscheid nemen van hun dierbare en dat zij alles wat geregeld moet worden aan mij kunnen overlaten. Samen kunnen wij dan werken aan een mooie en respectvolle uitvaart waarbij de wens van hun dierbare en die van hen op een zo uniek mogelijke manier wordt vormgegeven. Het mooie van een uitvaart nu is dat vrijwel alles kan, van een ijskar bij de begraafplaats tot livemuziek bij de afscheidsbijeenkomst of heel klein met een thermoskan koffie, op een bankje bij het graf, na de begrafenis. Bij Uitvaartzorg De Groot werk ik samen met een team, met ieder zijn eigen specialiteiten, om u met raad en daad terzijde te staan zodat u de uitvaart, op uw eigen manier, vorm kunt geven en als u dat wilt denk ik met u mee en adviseer ik u daarbij.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Mijn naam is Leon Luhrman en ik ben sinds 2001 werkzaam voor Uitvaartzorg De Groot. Bij leven is ieder mens uniek, ik vind daarom dat iedereen na zijn of haar overlijden op een eigen wijze centraal moet staan. Ieder mens verdient een uniek afscheid, of dat nu eenvoudig is of een uitvaart met veel persoonlijke woorden, bloemen en muziek. In al die jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van nabestaanden. Belangrijk hierin is om de nabestaanden aan te voelen hoe zij afscheid willen nemen van hun dierbare en hen van goede adviezen te mogen voorzien. Mijn empathisch vermogen speelt hierbij een grote rol. Ik wil graag samen met u meedenken over het laatste afscheid van uw dierbare.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Ik ben Thea Verhoef en sinds 2000 werkzaam voor Uitvaartzorg De Groot. Bij het melden van een overlijden is de kans groot dat u mij als eerste aan de telefoon krijgt. Natuurlijk behandel ik de melding van het overlijden met grote zorg. Daarnaast ben ik als administratief medewerker verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de gehele administratie. U kunt bij mij terecht voor algemene vragen en natuurlijk ook voor vragen betrekking hebbende op de kosten van een uitvaart en voor het sturen van informatie zoals bijvoorbeeld een wilsbeschikking. Ik ben dagelijks te bereiken op ons kantoor aan de Arkelstraat 128 te Gorinchem. Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.30 uur, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Wilt u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw uitvaartwensen? Vul dan uw gegevens in en wij nemen binnen 12 uur contact met u op.

praten-over-de-dood

Wil u heeft geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam? Gewoon voor algemene vragen of adviezen? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.